028.6681.2333info@saigonttl.com

CÔNG TY SÀI GÒN TTL Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về CÔNG TY SÀI GÒN TTL instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

odoo 14,13 Customize OEM(Boost, Data reset)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo. odoo customize, odoo oem.
Supply Chain Management, All in one Solution
Sale, purchase, stock, mrp. Sale Order one to one driven process, Mrp Order one to one driven process.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Remove Powered By Odoo
Auguria Remove Powered By Odoo
Sale Custom
Sale Custom
Enmasys Sale Order
Enmasys Sale Order
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam